www.eprace.edu.pl » rola-senatu » spis treści

Ukształtowanie się roli Senatu w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej na tle dziejów1. Wstęp2. Rys historyczny instytucji

 2.1. Pojawienie się na polskiej scenie politycznej instytucji Senatu

 2.2. Senat Rzeczypospolitej Obojga Narodów

 2.3. Sejm Księstwa Warszawskiego

 2.4. Sejm Królestwa Polskiego

 2.5. Rozwój polskiego parlamentaryzmu w II Rzeczpospolitej3. Zarys prawno-ustrojowy Senatu w III Rzeczypospolitej

 3.1. Powrót Senatu na polską scena polityczną

 3.2. Kompetencje Senatu

 3.3. Inicjatywa ustawodawcza Senatu

 3.4. Poprawki Senatu wobec ustaw uchwalonych przez Sejm

 3.5. Funkcja kontrolna4. Organizacja i tryb pracy Senatu

 4.1. Marszałek Senatu

 4.2. Prezydium Senatu

 4.3. Konwent Seniorów

 4.4. Komisje senackie

 4.5. Kancelaria Senatu

 4.6. Funkcjonowanie Senatu5. Tradycja i rola Izb Wyższych w innych demokratycznych parlamentach

 5.1. Izba Lordów w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii

 5.2. Senat Republiki Francuskiej

 5.3. Senat Stanów Zjednoczonych Ameryki6. Zakończenie7. Bibliografia8. Metryczka

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.