www.eprace.edu.pl » rola-senatu » Metryczka

Metryczka

Zasadniczym celem mojej pracy była chęć przedstawienia, jak znaczącą rolę w polskim systemie politycznym, posiada instytucja Senatu. Przy pojawiających się głosach za zniesieniem tej Izby postanowiłem zastanowić się nad sensem istnienia tego organu.

Pracę podzieliłem na cztery rozdziały, zaczynając od powołania tej Izby Przez Kazimierza Wielkiego, jako Radę Królewską, przedstawiałem przemiany Senatu aż do zniesienia go w 1946 roku w drodze referendum.

W kolejnym rozdziale opisałem powrót Senatu na polską scenę polityczną w 1989 roku. Jego kompetencje i zasadniczą rolę.

Rozdział trzeci poświeciłem przedstawieniu organizacji i trybu pracy poszczególnych części składowych tej Izby. Omawiając zarys kompetencji najważniejszych organów Senatu

Dla zobrazowania różnic i podobieństw, oraz roli Izby Wyższej w innych demokratycznych parlamentach, ostatni rozdział poświęciłem opisaniu drugiej Izby w takich państwach jak Francja, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone Ameryki.

Z analizy dziejów Izby Wyższej zarówno w Polsce jak i w innych demokratycznych państwach, uważam, że organ ten posiada niezwykle istotną rolę w systemie politycznym. Za najważniejszą przesłanką do wysunięcia takiego wniosku, uważam rolę, jaką Senat posiada przy stanowieniu prawa a w szczególności dokonywania poprawek wobec ustaw pisanych przez niekompetentne rządy.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.