www.eprace.edu.pl » rola-senatu » Organizacja i tryb pracy Senatu » Komisje senackie

Komisje senackie

Komisje Senatu są powoływane do rozważania i opracowywania spraw z własnej inicjatywy oraz przekazanych im przez Senat, Marszałka lub Prezydium Senatu, do rozpatrywania i przedstawiania Senatowi sprawozdań dotyczących ustaw uchwalonych przez Sejm oraz stanowiska na temat prawidłowości wprowadzania w życie i sposobu, wykonywania ustaw.78 W porozumieniu z Komisją Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich mogą opracowywać regulaminy swego działania.79

Zgodnie z regulaminem Senatu, pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi Marszałek Senatu. Wtedy to dokonuje się z grona członków komisji - wyboru przewodniczącego. Rolą przewodniczącego jest organizacja pracy komisji. Komisja wybiera ze swego składu, także wiceprzewodniczącego. Posiedzenia komisji odbywają się w terminach określonych przez samą komisję lub jej przewodniczącego.

W posiedzeniach komisji mogą brać udział senatorowie niebędący jej członkami, mają prawo zabierać głos w dyskusji, składać wnioski, lecz bez prawa głosowania. Podobnie jak posłowie, przedstawiciele Rady Ministrów i organów administracji rządowej. Uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 jej członków. W wyjątkowych sytuacjach przy równym podziale głosów, decyduje głos przewodniczącego.80

Posiedzenia komisji są jawne, lecz mogą zostać utajnione na wniosek Marszałka Senatu, przewodniczącego komisji lub trzech członków komisji. Z przebiegu posiedzenia komisji sporządza się protokół i zapis stenograficzny, do którego można zgłosić zastrzeżenia na najbliższym posiedzeniu komisji.

Senat na podstawie Regulaminu, powołuje się 14 stałych Komisji, które zajmują się głównie81:

1) Komisja Gospodarki Narodowej – bieżąca i perspektywiczna polityka gospodarcza państwa, zasady kształtowania stosunków własnościowych i przekształcenia własnościowe, restrukturyzacja gospodarki, system finansowy państwa (w tym polityka pieniężna, budżet, kredyty, bankowość, polityka podatkowa i celna), fundusze celowe, ubezpieczenia, działania antymonopolistyczne, rynek kapitałowy, sprawy Skarbu Państwa, działalność przedsiębiorstw państwowych, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, łączność, budownictwo, transport i gospodarka morska, górnictwo i energetyka, turystyka, stosunki gospodarcze z zagranicą;

2) Komisja Kultury i Środków Przekazu – kultura i sztuka, rozwój twórczości, upowszechnianie kultury, ochrona dziedzictwa kulturalnego, współpraca kulturalna z zagranicą, organizacja instytucji kulturalnych, polityka informacyjna państwa, etyka mediów;

3) Komisja Nauki, Edukacji i Sportu – organizacja i rozwój badań naukowych, system kształcenia i wychowania, system doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry naukowej, sprawy dzieci i młodzieży, poradnictwo zawodowe dla młodzieży oraz przygotowanie absolwentów szkół średnich i wyższych do zatrudnienia, kultura fizyczna i sport, organizacja instytucji naukowych i oświatowych, współpraca naukowa z zagranicą;

4) Komisja Obrony Narodowej – obronność i bezpieczeństwo państwa, przemysł zbrojeniowy, działalność i funkcjonowanie sił zbrojnych;

5) Komisja Praw Człowieka i Praworządności – prawa i wolności obywatelskie i ich instytucjonalne gwarancje, sprawy związane z funkcjonowaniem w sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego, przestrzeganie prawa, przestrzeganie praw człowieka, instytucje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje pozarządowe;

6) Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich – rozpatrywanie wniosków dotyczących immunitetu parlamentarnego, czynności związane z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej senatora przed Trybunałem Stanu, warunki wykonywania mandatu senatorskiego, wygaśnięcie mandatu, rozpatrywanie zarzutów niewykonywania przez senatora obowiązków senatorskich oraz zachowania nieodpowiadającego godności senatora oraz innych spraw z zakresu etyki senatorskiej, analizowanie oświadczeń senatorów o stanie majątkowym i przedstawianie wyników analizy Prezydium Senatu, działalność biur senatorskich, wyrażanie opinii w sprawach określonych w Regulaminie Senatu dotyczących w szczególności wykładni i stosowania Regulaminu, dokonywanie analiz skarg i wniosków kierowanych do Senatu i jego organów oraz rozpatrywanie spraw wynikających z funkcjonowania Kancelarii Senatu;

7) Komisja Rodziny i Polityki Społecznej – prawna ochrona rodziny oraz problemy ekonomiczne, mieszkaniowe i wychowawczo-kulturowe rodziny, polityka socjalna państwa, prawo pracy, polityka zatrudnienia i walka z bezrobociem, system ubezpieczeń społecznych, ochrona pracowników, w tym bezpieczeństwo i higiena pracy, problemy osób niepełnosprawnych;

8) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – produkcja rolnicza, przetwórstwo artykułów rolnych, rynek rolny, restrukturyzacja oraz modernizacja rolnictwa i jego otoczenia, wielofunkcyjny rozwój wsi, infrastruktura terenów wiejskich, problemy finansowe rolnictwa oraz przemysłu przetwórczego i przemysłu pracującego na rzecz rolnictwa, handel zagraniczny artykułami rolnymi i żywnościowymi, kształtowanie własności rolniczej, problemy socjalne ludności rolniczej, organizacje i instytucje rolnicze, kreowanie rynku na nowe produkty i usługi rolnictwa, ochrona i kształtowanie środowiska, ochrona zasobów naturalnych, gospodarka wodna, geologia, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo, edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna, współpraca z zagranicą w zakresie ekologii;

9) Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – organizacja i funkcjonowanie struktur samorządu terytorialnego, rozwój regionalny, finanse samorządu terytorialnego, gospodarka mieniem komunalnym, funkcjonowanie organów administracji państwowej;

10) Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą – więzi z krajem, Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za granicą i ich sytuacja prawna, inicjowanie i koordynacja współpracy środowisk polonijnych, ochrona dziedzictwa polskiej kultury i historii za granicą oraz opiniowanie dla Prezydium Senatu planu i wykonania zadań zleconych przez Prezydium Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą;

11) Komisja Spraw Unii Europejskiej – związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, stanowisk Rady Ministrów zajmowanych w trakcie przebiegu procedur stanowienia prawa Unii Europejskiej, stanowisk, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych w Radzie Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów;

12) Komisja Spraw Zagranicznych – polityka zagraniczna państwa, kontakty międzyparlamentarne i międzynarodowe stosunki gospodarcze;

13) Komisja Ustawodawcza – ogólna problematyka legislacyjna i jednolitości prawa, koordynacja prac ustawodawczych Senatu, rozpatrywanie regulacji kodeksowych i inicjatyw ustawodawczych Senatu, analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i podejmowanie działań ustawodawczych mających na celu wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego;

14) Komisja Zdrowia – promocja zdrowia, profilaktyka, system organizacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwo zdrowotne i współpraca z zagranicą w zakresie zdrowia.82

Powołuje się także komisje nadzwyczajne, których zadaniem jest rozpatrzenie szczególnie ważnych lub pilnych ustaw. Komisje te kończą swoją działalność w momencie wypełnienia swego zadania i przyjęcia sprawozdania przez Senat.83komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.