www.eprace.edu.pl » rola-senatu » Bibliografia

Bibliografia

Źródła:


 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Dz. U. Nr 78, poz. 483

 2. Regulaminu Senatu z dnia 23 listopada 1990 roku, M.P.00.8.170

 3. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 roku

 4. Ustawa z dnia 17 lipca 2001 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U.01.100.1082 z późniejszymi zmianami

Monografie i opracowania:


 1. Ajnenkiel A., Konstytucje Polski 1791-1997, Warszawa 2001

 2. Balicki R., Ustroje państw współczesnych, Wrocław 2003

 3. Bardach J., Początki Sejmu, (w:) Historia sejmu polskiego, pod red. J. Michalskiego, Warszawa 1984

 4. Bardach J., Dzieje Sejmu Polskiego, Warszawa 1997

 5. Camby J. P.,Servent P., Parlament V Republiki Francuskiej, Warszawa 1999

 6. Czapliński W., Dzieje sejmu polskiego do roku 1939, Kraków 1984

 7. Czubiński A., Historia Polski 1864-2001, Wrocław 2002

 8. Dudek D., Prawo Konstytucyjne w zarysie, Lublin 2002

 9. Gierowski J. A., Historia Polski 1505-1764, Warszawa 1985

 10. Kallas M., Historia ustroju Polski X-XX w., Warszawa 2001

 11. Kallas M., Historia ustroju Polski, Warszawa 2005

 12. Krasowski K., Historia ustroju państwa, Poznań 2002

 13. Krzymkowski M., Historia ustroju państwa, Poznań 2002

 14. Pułło A., Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2002

 15. Pułło A., Ustroje Państw Współczesnych, Warszawa 2006

 16. Sarnecki P., Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe, Warszawa 1999

 17. Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Zakamycze 2003

 18. Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Zakamycze 2004

 19. Skrzydło W., Konstytucja Republiki Francuskiej, Warszawa 2005

 20. Witkowski W., Historia ustroju i prawa polskiego, Zakamycze 2001

 21. Witkowski Z., Prawo Konstytucyjne, Toruń 2006

 22. Zakrzewski W., Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki, (w:) Ustroje państw współczesnych, Lublin 1997

 23. Zięba-Załucka H., Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002

Artykuły:


 1. Banaszak B., Czy Polsce potrzebna jest druga izba?, „Przegląd Sejmowy 2 /1994

 2. Banaszak B., Rola Senatu w procesie legislacyjnym, „Przegląd Sejmowy”, 5(40) /2000

 3. Sarnecki P., Kompetencje kontrolne Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 6(41) /2000

Strony internetowe:


 1. www.senat.gov.pl

 2. www.sejm.gov.pl

 3. www.edu,senat.gov.pl

 4. www.konstytucje.pl

 5. www.prawo.lex.pl

 6. www.wikipedia.pl

 7. www.sjp.pwn.plkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.