www.eprace.edu.pl » rola-senatu » Zarys prawno-ustrojowy Senatu w III Rzeczypospolitej » Poprawki Senatu wobec ustaw uchwalonych przez Sejm

Poprawki Senatu wobec ustaw uchwalonych przez Sejm

Na rozpatrzenie ustawy uchwalonej przez Sejm, Senat ma 30 dni chyba, że wniesiona ustawa jest projektem pilnym wtedy ten czas wynosi 14 dni. Na rozpatrzenie ustawy budżetowej, izba wyższa ma 20 dni. Senat może ustawę uchwalić, odrzucić bądź wprowadzić poprawki, wyjątek stanowi ustawa budżetowa, której odrzucić nie można. Uchwałę Senatu o odrzucenie projektu, bądź o uwzględnienie poprawek zaproponowanych przez Senat, uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną liczba głosów przy obecności, co najmniej ustawowej liczby posłów. 55 Dla zobrazowania tej procedury poniżej przedstawiam wykres całego procesu legislacyjnego:

Ryc.1

Źródło: http://edu.senat.gov.pl/?page=senat&pid=3 z dnia 20 kwietnia 2007

W niektórych przypadkach, poprawki Senatu stanowić mogą realizację propozycji różnych gremiów Sejmu, których z przyczyn proceduralnych nie można już było uwzględnić w trakcie postępowania legislacyjnego w samym Sejmie. Dzieje się tak, gdy propozycje te pojawiły się po zakończeniu drugiego czytania w procedurze zwykłej w Sejmie bądź w przypadku projektów pilnych po zakończeniu prac komisji sejmowych, albo w wyniku dyskusji w drugim czytaniu.56

Zagadnienie zakresu poprawek Senatu budzi wiele kontrowersji i stało się kilkakrotnie przyczyną sporu pomiędzy dwoma izbami. Działo się tak za sprawę niezwykle lakonicznej regulacji tego zagadnienia w Małej konstytucji, która używała tylko pojęcia poprawek Senatu do ustaw uchwalanych przez Sejm, nie precyzując jego treści. Podobnie czyni nowa konstytucja. Ma to istotne znaczenie praktyczne, gdyż organy stosujące jej normy zmuszone są do dokonywania ich wykładni, a tu mogą pojawią się różnice. 57

Trybunał Konstytucyjny wychodząc naprzeciw tym niedogodnością stwierdził, że: „W żadnym przepisie Ustawy Konstytucyjnej ustrojodawca nie zawarł przepisu precyzującego czy ograniczającego zakres dopuszczalnych poprawek Senatu, zatem — lege non distinguente58 — interpretator nie może arbitralnie posunąć się w ograniczeniach dalej w stosunku do tych ograniczeń, które z przepisów normujących procesu ustawodawczy wywiódł Trybunał Konstytucyjny w sprawie, K.5/92”.59

W praktyce Senat stojąc na straży dobrego prawa, często korzysta z możliwości zgłoszenia poprawek do ustaw uchwalonych przez Sejm. Sejm zaś w zdecydowanej większości przypadków w całości lub części aprobuje poprawki Senatu, co świadczy o ich zasadności.

Należy dodać, że niekiedy sam Sejm uchwala jakąś ustawę, z góry przewidując, że Senat wprowadzi do niej poprawki. Postępowanie takie ma przyspieszyć pracę zwłaszcza nad ustawami, co, do których istnieją w Sejmie spory polityczne (przykładem może tu być ustawa z 1997 r. dotycząca podziału kraju na województwa).60komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.