www.eprace.edu.pl » rola-senatu » Organizacja i tryb pracy Senatu » Kancelaria Senatu

Kancelaria Senatu

Kancelaria Senatu wykonuje zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Senatu i jego organów oraz udziela pomocy senatorom w wykonywaniu mandatu senatorskiego.84

Do zakresu działania Kancelarii Senatu należy w szczególności: a) przygotowywanie i przedstawianie Marszałkowi Senatu oraz Prezydium Senatu wniosków, opinii i uwag w sprawach będących przedmiotem prac Senatu i jego organów, dbanie o zachowanie terminów i porządku obrad Senatu i komisji senackich oraz o stosowanie Regulaminu Senatu, b) gromadzenie i udostępnianie materiałów dla senatorów, przygotowywanie oraz przedstawianie właściwym organom Senatu opracowań i materiałów wspomagających działalność Senatu i jego organów, inicjowanie takich opracowań i materiałów oraz koordynowanie prac ekspertów senackich, c) wykonywanie czynności związanych z realizacją prawa obywateli do uzyskiwania informacji o działalności Senatu i jego organów, d) zapewnienie organizacyjnych oraz technicznych warunków działania Senatu i jego organów, e) zapewnienie techniczno-organizacyjnych i finansowych warunków działalności biur senatorskich lub innych jednostek organizacyjnych do obsługi terenowej senatorów, f) przygotowanie projektu budżetu Kancelarii Senatu i sporządzanie sprawozdań z jego wykonania.85

Urzędnicy Kancelarii są apolityczni i nie mogą manifestować swoich poglądów politycznych.

Na czele Kancelarii stoi Szef Kancelarii Senatu w randze ministra, powoływany i odwoływany jest przez Marszałka Senatu. Najważniejszym zadaniem Kancelarii jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Senatu, jako organu ustawodawczego. Zajmuje się tym Biuro Prac Senackich i Biuro Legislacyjne, a w zakresie spraw Unii Europejskiej, Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej.

Biuro Prac Senackich zajmuje się obsługą i dokumentowaniem posiedzeń Senatu i komisji senackich, prowadzi one sekretariaty komisji senackich( z wyjątkiem Komisji Spraw Unii Europejskiej). Prowadzi także sprawy związane z działalnością lobbingową na terenie Senatu.

Biuro Legislacyjne przygotowuje od strony prawnej proces rozpatrywania ustaw uchwalonych przez Sejm, podejmowania inicjatyw ustawodawczych Senatu oraz uchwał, czuwa nad prawidłowym przebiegiem obrad Senatu. Biuro sporządza analizy prawne z zakresu tworzenia prawa oraz działalności legislacyjnej Senatu, opiniuje projekty prawne Unii Europejskiej, przedstawia uwagi związane z wykonywaniem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej zajmuje się obsługą kontaktów zagranicznych Senatu, koordynuje także działania Senatu związane z członkostwem w Unii Europejskiej. Przygotowuje merytoryczne i organizacyjne prace Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Zadaniem Gabinetu Marszałka Senatu jest merytoryczna i organizacyjna obsługa urzędu Marszałka i Wicemarszałków Senatu.

Biuro Polonijne wykonuje zadania, wynikające z wyjątkowej funkcji, którą Senat RP pełni wobec rodaków zamieszkałych za granicą. Kontynuując tradycje II Rzeczypospolitej, Senat RP sprawuje patronat nad Polonią i Polakami żyjącymi za granicą, a Biuro Polonijne obsługuje prace organów Senatu i Szefa Kancelarii Senatu w tym zakresie. Współpracuje z administracją rządową oraz krajowymi organizacjami pozarządowymi, wspierającymi Polonię i Polaków na świecie. Biuro organizuje też prace Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

Biuro Informacji i Dokumentacji opracowuje i udostępnia senatorom i organom Senatu informacje niezbędne przy pracach ustawodawczych, w szczególności dostarcza raporty, analizy i ekspertyzy. Biuro organizuje konferencje inicjowane przez organy Senatu, udostępnia informację publiczną dotyczącą Senatu oraz odpowiada na listy kierowane do Senatu. Pracownicy Biura prowadzą internetowe strony Izby, popularyzują też wiedzę o Senacie poprzez publikacje, seminaria, wystawy oraz grupowe zwiedzanie siedziby Senatu..

Biuro Spraw Senatorskich jest organizacyjno-prawna obsługa senatorów, m.in. pomoc w organizowaniu i prowadzeniu biur senatorskich, prowadzenie spraw osobowych senatorów, spraw związanych z zakwaterowaniem ich w Warszawie oraz z transportem w kraju.

Biuro Finansowe prowadzi sprawy finansowe Kancelarii Senatu, m.in. opracowuje każdorazowo projekt budżetu Kancelarii.

Biuro Informatyki odpowiada za informatyczną oraz poligraficzną obsługę Kancelarii Senatu. Biuro Administracyjne zajmuje się organizacyjno-techniczną obsługą Kancelarii Senatu.

Pion Ochrony Informacji Niejawnych dba o należyte zabezpieczenie informacji niejawnych i ochronę Kancelarii Senatu oraz zapewnia prawidłowy obieg dokumentów i przesyłek przychodzących do Kancelarii i wychodzących z niej. Zadaniem Samodzielnego Stanowiska Audytu Wewnętrznego jest ocena systemów zarządzania i kontroli w Kancelarii Senatu pod względem ich adekwatności i skuteczności, a zwłaszcza zgodności z prawem prowadzonych działań, gospodarności oraz wiarygodności finansowej. Profesjonalną obsługę prawną Kancelarii Senatu zapewnia Zespół Radców Prawnych.86

Ryc.2

Źródło: http://www.senat.gov.pl/kancelar/struktura.htm z dnia 15 maja 2007 rokukomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.