www.eprace.edu.pl » rola-senatu » Organizacja i tryb pracy Senatu » Marszałek Senatu

Marszałek Senatu

Marszałek Senatu( i wicemarszałkowie) wybierani są przez senat spośród kandydatów zgłoszonych, przez co najmniej 10 senatorów, w głosowaniu tajnym. Wymagana jest bezwzględna większość głosów. Jeśli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, następują kolejne tury głosów z wyłączeniem kandydata, który to uzyskał najmniejszą ilość głosów. Gdyby kandydaci otrzymali równą ilość głosów, o wyłączeniu przy kolejnej turze głosowania przesądza losowanie. Jeżeli w ostatniej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, procedurę wyboru powtarza się. Odwołanie Marszałka lub wicemarszałka odbywa się na wniosek co najmniej 34 senatorów, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów ustawowej liczby Senatorów.68

Marszałek Senatu jest jednoosobowym, wewnętrznym organem Senatu. Jego pozycje wzmocniła nowa Konstytucja dokonując dekonstytucjonalizacji Prezydium Senatu i nadając dużą ilość kompetencji, należących wcześniej do Prezydium.69 Marszałek przewodniczy obradom Senatu, strzeże praw Senatu oraz reprezentuje go na zewnątrz.70 Zajmuje się zakresem stosunków z Sejmem, parlamentami innych krajów a także instytucjami oraz innymi organami Unii Europejskiej. Ponadto Marszałek sprawuje piecze nad porządkiem na całym obszarze należącym do Senatu, a także nadzoruje prawidłowe stosowanie Regulaminu Senatu. Do jego kompetencji należy ustalenie porządku obrad po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, a także zarządza drukowanie ustaw uchwalonych przez Sejm, projektów ustaw i uchwał oraz innych druków senackich i doręczenie ich Senatorom.

Marszałek zwołuje posiedzenia Senatu, Prezydium Senatu i Konwent Seniorów, przewodniczy obradom tych organów i kieruje ich pracami. Nadzoruje także prace komisji senackich oraz zleca im rozpatrywanie określonych spraw oraz powoływanie i odwoływanie Szefa Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu i Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz powoływanie i odwoływanie zastępcy Szefa Kancelarii Senatu, na wniosek Szefa Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (art. 8 Regulaminu Senatu)71

Zgodnie z art. 107 ust. 2 Konstytucji RP z 1997 roku, należy niezwłocznie powiadomić Marszałka senatu o fakcie zatrzymania Senatora, ten zaś może nakazać niezwłoczne zwolnienie zatrzymanego parlamentarzysty. Marszałek także ma prawo występować z wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności ustaw z Konstytucja a także rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami w państwie.72

Marszałek Senatu przewodniczy obradom Zgromadzenia Narodowego, gdy nie przewodniczy mu Marszałek Sejmu. Marszałek Senatu w przypadku niemożności sprawowania urzędu prezydenckiego, przez Prezydenta RP i Marszałka Sejmu, obejmuje tymczasowo urząd głowy państwa a więc zgodnie z art. 131 ust. 3 Konstytucji, jest on trzecią osobą w państwie.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.