www.eprace.edu.pl » rola-senatu » Organizacja i tryb pracy Senatu » Prezydium Senatu

Prezydium Senatu

Prezydium Senatu to organ, który pełni pomocnicza rolę w organizowaniu i kierowaniu pracami Senatu. W jego skład wchodzi Marszałem i trzech wicemarszałków. Wicemarszałkowie nie są organami Senatu, nich zadaniem jest zastępowanie Marszałka w określonym przez niego zakresie, co dotyczy przede wszystkim obrad plenarnych. Miejsca w Prezydium dzielą między siebie najsilniejsze kluby w Senacie. Wybór wicemarszałków dokonuje się po wyborze Marszałka.

Do najważniejszych uprawnień Prezydium Senatu należy ustalenie planów pracy Senatu, dokonywanie wykładni regulaminu Senatu, a także pełnienie funkcji opiniodawczej w stosunku do niektórych rozstrzygnięć Marszałka Senatu. Prezydium organizuje współpracę między komisjami i kieruje sprawy do właściwych komisji oraz zleca tym komisjom rozpatrzenie określonych spraw. Organ ten ustala wysokość uposażenia senatorskiego, dodatków do uposażenia, udziela senatorom pożyczek i zapomóg w sytuacjach losowych, udziela urlopu do wykonywanego mandatu, kieruje wniosek do komisji regulaminowych o uchylenie immunitetu parlamentarnego. Prezydium Senatu działa bez przerw miedzy kadencyjnych, co uzasadnione jest potrzebą zapewnienia ciągłości w realizacji pewnych kompetencji niezwiązanych z pracą Senatu, a wynikających z ustaw zwykłych.73komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.