www.eprace.edu.pl » rola-senatu » Zarys prawno-ustrojowy Senatu w III Rzeczypospolitej » Inicjatywa ustawodawcza Senatu

Inicjatywa ustawodawcza Senatu

Senat zgodnie z Art. 118 Konstytucji, może sam wyjść z inicjatywa ustawodawczą, co niewątpliwie wzmacnia stan poprawy prawa w Polsce i senatorowie w ten sposób wypełniają swój mandat przedstawicielski. Podobnie jak innym podmiotom posiadającym prawo inicjatywy ustawodawczej, w przypadku ustaw zwykłych nie występują żadne ograniczenia w proponowanych projektach, wyjątkiem są projekty ustawy budżetowej, o prowizorium budżetowym, o zmianie ustawy budżetowej, o zaciąganiu długu publicznego oraz o udzieleniu gwarancji finansowych przez państwo (prawo to ma jedynie Rada Ministrów).50

Senat z inicjatywą poselska musi wystąpić zawsze, jako organ, a może wystąpić na wniosek komisji senackiej bądź 10 senatorów. Wniosek składa się na ręce marszałkowi Senatu i powinien on spełniać wymogi zapisane w regulaminie Sejmu. Marszałek Senatu projekt ustawy kieruje do odpowiednich komisji, w tym do Komisji Ustawodawczej. Komisje te obradują wspólnie. Pierwsze czytanie rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia doręczenia senatorom projektu ustawy. Po projektu ustawy, komisje w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące51, przekładają Senatowi wspólne sprawozdanie, w który to zawiera odrzucenie bądź przyjęcie projektu ustawy, a także może zawierać on poprawki. Sprawozdanie komisji obejmuje zgodność projektu z prawem Unii Europejskiej, przedstawienie niezgodności, bądź informację o pozostawianiu poza obszarem regulacji tego prawa.52

W drugim czytaniu projektu ustawy, Senatowi przedstawia się sprawozdanie oraz przeprowadza się dyskusję a także zgłasza wnioski. Następnie projekt wędruje do komisji, aby ustosunkowała się do wniesionych uwag, jeżeli ich nie ma Senat przystępuje do trzeciego czytania. Wnioskodawca w trakcie drugiego czytania może wycofać swój wniosek, co stanowi regulamin Senatu, przewiduje on również, że każdy pojedynczy senator może podtrzymać wycofany wniosek i przejąć uprawnienia wnioskodawcy. Jeżeli w drugim czytaniu zgłoszono wnioski, to w trzecim czytaniu komisja przedstawia dodatkowe sprawozdanie i następuje głosowanie. Projekt ustawy zostaje przyjęty przez Senat, gdy głosowała za nim zwykła większość senatorów przy połowie ustawowej liczby senatorów. 53

Uchwałę o wniesieniu inicjatywy ustawodawczej Marszałek Senatu przekazuje Marszałkowi Sejmu, a on informuje premiera o wniesionym projekcie do Sejmu. Do takiej uchwały załącza się uzasadnienie przedstawiające skutki finansowe a także informację jak projekt ma się do prawa unijnego. Wskazuje się także przedstawiciela Senatu, który jest upoważniony do reprezentowania izby nad pracami w tworzeniu ustawy. W praktyce Senat niezwykle rzadko korzysta z tego przywileju, a jeżeli już wnosi jakiś projekt to ma on zasadnicze znaczenie dla Polski, jak choćby projekt ustawy z 1990 roku, przywracający samorząd terytorialny na szczeblu gmin.54komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.