www.eprace.edu.pl » rola-senatu » Organizacja i tryb pracy Senatu » Konwent Seniorów

Konwent Seniorów

Konwent Seniorów jest organem zapewniającym współdziałanie klubów senackich i kół senackich w sprawach związanych z działalnością i tokiem prac Senatu.74 W skład Konwentu Seniorów wchodzą członkowie Prezydium, klubów, skupiających minimum siedmiu senatorów, oraz klubów mniejszych, jeśli łącznie przekraczają tę granicę i delegują wspólnego reprezentanta. Tworzą go także Marszałek i wicemarszałkowie.75

Do uprawnień Konwentu Seniorów należy opiniowanie projektów porządku obrad Senatu, opiniowanie planu pracy oraz wypowiadanie się w sprawie terminów posiedzeń Senatu, wskazywanie potrzebnych inicjatyw ustawodawczych, oraz rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez Marszałka Senatu, Prezydium Senatu lub przedstawicieli klubów i porozumień.76

Konwent jest organem o uprawnieniach wyłącznie opiniodawczych. Jego ustalenia nie są bezwzględnie wiążące ani dla Senatu, ani dla Prezydium, ale są zazwyczaj respektowane.

Reprezentacja w Konwencie jest oparta na zasadzie równości klubów. Konwent Seniorów zwołuje Marszałek Senatu, Prezydium Senatu lub przedstawiciele klubów i porozumień senackich. Organ ten ma obowiązek zasięgania opinii we wszystkich wskazanych przez regulamin sprawach. Jeśli tego nie uczyni, spowoduje tym samym niemożność uwzględnienia tych spraw w porządku obrad. Sposób podejmowania ustaleń polega na tym, że pierwszymi mówcami są przedstawiciele najliczniejszych klubów.77komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.