www.eprace.edu.pl » rola-senatu » Zarys prawno-ustrojowy Senatu w III Rzeczypospolitej » Funkcja kontrolna

Funkcja kontrolna

Działania kontrolne Senatu maja ograniczony zakres, słusznie twierdzi Piotr Sarnecki, że Senat został ukształtowany, jako „izba rozwagi i refleksji”61. W niewielkim stopniu funkcję kontrolna posiadają też komisje senackie. Mają one jedynie możliwość skontrolowania działań administracji państwowej poprzez żądanie odpowiedzi, zlecenie ekspertyz i analizę orzecznictwa sądowego. Po dokonaniu sprawozdania przez komisje senackie i przedstawieniu Marszałkowi Senatu, może odbyć się dyskusja na ten temat na plenarnym posiedzeniu Senatu z udziałem członków rządu i innych osób.62

Funkcja kontrolna objawia się również, gdy Rzecznik Praw Obywatelskich co rocznie informuje Senat ( i Sejm) o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.63. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podobnie przedstawia Senatowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności a Trybunał Konstytucyjny ma obowiązek przedstawić Senatowi informacje o podstawowych problemach, które mogą wyniknąć z działalności i orzecznictwa tego organu.64 Do tego samego Trybunału w sprawie sprawdzenia zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją wystąpić może Marszałek Senatu bądź 30 senatorów.65komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.