www.eprace.edu.pl » rola-senatu » Organizacja i tryb pracy Senatu » Funkcjonowanie Senatu

Funkcjonowanie Senatu

Pierwsze po wyborach posiedzenie Senatu zwołuje Prezydent RP w ciągu 30 dni od dnia wyborów.87 Posiedzenia to otwiera również Prezydent i powołuje na przewodniczącego posiedzenia Marszałka Seniora, czyli najstarszego wiekiem senatora. Marszałek Senior składa ślubowanie, następnie z grona najmłodszych senatorów powołuje trzech sekretarzy. Zadaniem Marszałka Seniora jest odebranie ślubowania od pozostałych senatorów i przeprowadzenie wyboru Marszałka Senatu. Po wyborze Marszałka, przejmuje on przewodnictwo izby i przeprowadza wybór wicemarszałków Senatu. 88

Senat działa na posiedzeniach, o których terminach i przewidywanym porządku dziennym, informuje Kancelaria Senatu, na 7 dni przed planowanymi obradami. Informacji takiej udziela senatorom, Prezydentowi RP marszałkowi Sejmu, Prezesowi Rady Ministrów, a jeśli obrady mają dotyczyć ustawy budżetowej to także Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. W posiedzeniach uczestniczyć również mogą członkowie Prezydium Sejmu i Rady Ministrów, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz wszystkie osoby, które zaprosi Marszałek Senatu.89

Posiedzenia Senatu odbywają się w terminach ustalonych uchwałą Senatu lub przez Marszałka Senatu. Projekt porządku obrad Senatu ustala Marszałek Senatu, przy czym do porządku obrad mogą być wniesione jedynie sprawy znane senatorom z druków rozdanych nie później, iż na 3 dni przed posiedzeniem. W wyjątkowych przypadkach może nastąpić, za zgodą Senatu, skrócenie tego terminu. Na wniosek Komisji Spraw Unii Europejskiej Marszałek Senatu włącza do projektu porządku obrad informację Rady Ministrów o sprawie związanej z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Komisje i senatorowie mogą zgłaszać do Marszałka Senatu, nie później niż na 10 dni przed posiedzeniem, wnioski w sprawie porządku obrad, a ich nieuwzględnienie wymaga wyjaśnienia przy przedstawianiu Senatowi projektu porządku obrad.90komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.